O projekcie

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie innowacyjnego mechanizmu rozwoju wsi w POSTACI 7 WSI TEMATYCZNYCH, oraz zaktywizowanie przedsiębiorcze minimum 100 mieszkańców wsi, w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”, LGD „Warmiński Zakątek”, LGD „Południowa Warmia”, na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru wiejskiego, w okresie 9 miesięcy, od kwietnia do grudnia 2014.

Cel ogólny jest zgodny z misją LGD „Brama Mazurskiej Krainy", którą jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb. Jest on również zgodny z misją zapisaną w LSR LGD „Warmiński Zakątek”, która głosi, że „Warmiński Zakątek jest katalizatorem zmian i działań sprzyjających integracji różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego regionu, służących poprawie jakości życia mieszkańców, w oparciu o przedsiębiorczość wykorzystującą walory lokalne oraz rolnictwo sprzyjające środowisku naturalnemu” poprzez wpływanie na rozwój przedsiębiorczości i aktywizację mieszkańców wokół wykorzystania istniejących zasobów i walorów lokalnych, a co za tym idzie podniesienie jakości życia mieszkańców terenu objętego LSR. Cel ogólny jest również zgodny z misją LGD „Południowa Warmia”, która mówi, że „Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” stymulatorem przemian i rozwoju obszaru działania w oparciu o aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów”. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR partnerskich LGD realizujących projekt

Projekt skierowany jest do sformalizowanych grup funkcjonujących na obszarach wiejskich objętych działaniem następujących Lokalnych Grup Działania: „Brama Mazurskiej Krainy”, „Warmiński Zakątek”, „Południowa Warmia”. Przedstawiciele podmiotów objętych działaniami projektowymi charakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania w rozwój społeczny i gospodarczy wsi oraz deklarują chęć podjęcia działań zmierzających do założenia w ich miejscowościach wsi tematycznych.

Podmioty, których przedstawiciele wezmą udział w projekcie dysponują odpowiednim potencjałem rzeczowym i osobowym gwarantującym osiągnięcie założonych celów projektu. Osoby bezpośrednio biorąca udział w projekcie reprezentować będą podmioty z sektora społecznego i gospodarczego.

Ponadto projekt skierowany jest do przedstawicieli LGD, którzy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertem ds. wiosek tematycznych. Realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie aktywności przedstawicieli środowisk lokalnych w trakcie realizacji projektu poprzez ich uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym: szkolenia, wizyta studyjna. W realizacje projektu zaangażowane zostaną lokalne zasoby ludzkie, lokalna tradycja, istniejąca infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i usługi.

Projekt odpowiada na potrzeby społeczności wiejskich lokalnych, grup liderów lokalnych działających w kierunku rozwoju społecznego i gospodarczego LGD. Poprzez realizacje projektu współpracy wsparciu ulegną oddolne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców na terenach wiejskich.